اصل گذرنامه معتبر با حداقل 6  ماه اعتبار . (امضاء شده).


- فتوكپی از صفحات مشخصات گذرنامه به همراه ویزاهای قبلی شنگن، امریكا ، استرالیا و كانادا.


 - دو  قطعه عكس 4/5×3/5 كاملاً جدید مربوط به 6 ماه گذشته، رنگی و زمینه سفید (از رو به رو).


-  اصل و فتوكپی تمام صفحات  شناسنامه.

  - اصل و فتوكپی تمام صفحات  شناسنامه و گذرنامه همسر متقاضی.

 

 - مدارك اشتغال به كار به نام مسافر اعم از:


 * ارائه مدارك شغلی از قبیل روزنامه رسمی، پروانه كسب، پروانه تولید، پروانه مطب ، پروانه وكالت .
* گواهی اشتغال به كار از سوی كارفرما كه در آن نوع حرفه، سمت و سابقه شغلی ذكر شده باشد به همراه  فیش حقوقی همراه با  لیست بیمه تامین اجتماعی .

* برای افراد بازنشسته حكم بهمراه فیش حقوقی ، كارت بازنشستگی الزامی است.

 * برای افراد محصل ( دانشجویان و دانش آموزان ) گواهی اشتغال به تحصیل الزامی است.

- پرینت حساب بانكی به نام مسافر مربوط به 3 ماه گذشته (با مهر و امضا بانك).

* سپرده های بلند مدت ( حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر 400/000/000 ریال باشد.)

 - ارائه سند مالكیت كه به نام متقاضی و یا همسر متقاضی باشد. (به همراه كپی از آن).