لطفاً به تمامی سوالات پاسخ كامل دهید

     نام آژانس:                                              كد تور:                        

مشخصات فردی

نام  و نام خانوادگی مسافر(مطابق با گذرنامه):

نام و نام خانوادگی قبلی ( در صورت تغییر):

آدرس دقیق محل اقامت:

 

 شماره تلفن منزل :

موبایل  با كد شهر:

آدرس ایمیل:

نام و نام خانوادگی مادر:

ملیت در هنگام تولد:                              ملیت فعلی:

اگر ساكن جایی غیر از كشورتان هستید، آیا اجازه بازگشت به آنجا را دارید ؟ بلی        خیر 

در صورت پاسخ مثبت ، نوع اقامت و مدت اعتبار آن:

 

آیا قبلا" در كشور مقصد یا كشورهای دیگر حوزه شنگن اقامت داشته اید ؟  بلی     خیر 

آیا قبلا" به منظور درخواست صدور روادید شنگن انگشت نگاری شده اید ؟ بلی      خیر 

آیا قبلا" به كشورهای شنگن سفر كرده اید ؟ بلی    خیر    با ذكر نام كشور و تاریخ ؟

 

آیا به هر دلیلی طی 3 سال اخیر با درخواست ویزای شما در یكی از كشورهای حوزه شنگن مخالفت شده است ؟ بلی     خیر   اگر بله ؟ با ذكر نام كشور مذكور و تاریخ مهر رسید مدارك در پاسپورت شما؟

 آیا خویشاوند یا دوست نزدیكی در كشورهای شنگن دارید  ؟     بله                            خیر     

اگر بله :

نام و نام خانوادگی ایشان :                                              شماره گذرنامه  :

تاریخ و محل تولد :                                                          نسبت وی با شما:

     مدارك شغلی

مشاغل :  جواز كسب       كارت بازرگانی  ....................................................... .............................

كارمند بخش دولتی  : حكم كارگزینی     آخرین فیش حقوقی  .....................................................

كارمند بخش خصوصی  : گواهی اشتغال به كار   لیست بیمه از اداره تامین اجتماعی   مدت زمان بیمه  ............. 

سایر مشاغل با توضیحات كامل : ...........................................................................................................................................

آدرس دقیق محل كار با ذكر شماره تلفن  ............................................................................................................................

 

صاحبان شركت خصوصی ( مدیر عامل ، عضو هیئت مدیره و....)

روزنامه رسمی تاسیس شركت          روزنامه آخرین تغییرات شركت 

پزشك  : پروانه مطب معتبر                كارت نظام پزشكی معتبر 

مهندس  : پروانه مهندسی  معتبر       كارت نظام مهندسی معتبر 

وكیل  : پروانه وكالت معتبر                كارت وكالت معتبر 

سایر مشاغل با توضیحات كامل : ...........................................................................................................................................

آدرس دقیق محل كار با ذكر شماره تلفن .............................................................................................................................

 

 

 اشتغال به تحصیل :

     دانش آموز                                                                           دانشجو  

 آدرس  دقیق مدرسه :                                                                                                     شماره تماس مدرسه:

 

 آدرس  دقیق دانشگاه :                                                                                                   شماره تماس دانشگاه:

 

    

خانواده

    وضعیت ﺗﺄهل :     مجرد       ﻣﺗﺄهل       فوت شده      طلاق گرفته 

    نام و نام خانوادگی همسر با ذكر تاریخ دقیق تولد:

 

 

  اینجانب                                       صحت اطلاعات فوق را ﺗﺄیید می نمایم و در صورت وجود هر گونه مغایرت با واقعیت ، قرارداد فسخ گردیده و طبق مفاد مندرج در قرارداد اینجانب مسولیت پرداخت هرگونه ضرر وزیان را بر عهده می گیرم.

 

 

امضاء مسافر:

                                                                                          امضاء مسئول فروش تور: